Godt bestyrelsesarbejde handler om mere end love og regler

Bestyrelsesarbejde handler naturligvis om jura, regler og retningslinjer. Men mindst lige så vigtigt er det at sammensætte en ideel gruppe, der har de fornødne kompetencer til at udvikle virksomheden eller organisationen fremadrettet. Få indblik i de essentielle forhold, som bestyrelsesarbejde og bestyrelsesansvar grundlæggende handler om.

Helt grundlæggende er bestyrelsesarbejde og bestyrelsesansvar reguleret af lovgivningen, og detaljerne er fastlagt i Selskabslovens 375 paragraffer. Den formelle lovgivning er desuden suppleret af retningslinjer fra Komitéen for god Selskabsledelse. Disse regler er primært rettet mod børsnoterede selskaber, men de rummer tillige mange gode retningslinjer og anvisninger for øvrige bestyrelser.

Lovgivningen fastlægger blandt andet, at bestyrelsen har pligt til at sikre og beskytte mindretalsaktionærer, långivere og andre mod dispositioner, der giver en hovedaktionær fordele på bekostning af disse.

Generalforsamlingen er en helt central enhed i bestyrelsesarbejdet, da det er i dette forum, man vælger selve bestyrelsen. Det er i sidste ende ejerne, der beslutter, hvilke personer de ønsker i sin bestyrelse. Populært sagt indgår ejerne en aftale med bestyrelsen om at varetage selskabets interesser på bedst mulig vis.

Bliv et dygtigere bestyrelsesmedlem med INSEAD-program

Bør stille ambitiøse krav til bestyrelsen

En ting er de juridiske og lovgivningsmæssige krav. Disse bør selvfølgelig udgøre den grundlæggende platform for hele bestyrelsesarbejdet. Det handler blandt andet om, at man skal være myndig og ikke under værgemål, således at man kan leve op til en ”objektiv” ansvarsstandard. Derudover skal man oplyse om ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

– Men for at gøre det helt klart: Det er ikke lovgivningen, der sikrer, at der stilles ambitiøse krav til bestyrelsesmedlemmernes eller bestyrelsesformandens kompetencer. Medlemmerne skal naturligvis have en god og grundlæggende forståelse for lovgivningens krav til bestyrelsen, men det er ikke det vigtigste. Mindst lige så vigtigt er det, at bestyrelsen er i stand til at bidrage til værdiskabelsen i hele selskabet. Og derfor bør der fokuseres skarpt på den helt rette sammensætning af en bestyrelse. Et af de essentielle forhold i denne sammenhæng handler om at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer en vis forskellighed i forhold til en række parametre – at man har en diversitet i forhold til blandt andet kompetencer, alder, køn og erfaring. Diversitet fremmer uden tvivl bestyrelsens performance. Der skal dog ikke være diversitet på alle områder, for det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne har samme ”arbejdsmoral” og ambitionsniveau. På disse parametre er diversitet ikke en fordel, siger Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute, og fortsætter:

Direktør uddannelse

– Derudover er samarbejdet internt i gruppen, både imellem bestyrelsesmedlemmerne, men også i relation til bestyrelsesformanden, af særdeles stor betydning. I hvor høj grad er bestyrelsesformanden i stand til at lede arbejdet, og hvordan formår vedkommende at få det optimale ud af de øvrige bestyrelsesmedlemmer? Er man i bestyrelsen i stand til at skabe optimale rammer for direktionen, vil det i sidste ende bidrage til værdiskabelse for både virksomheden og dens ejere.

Bestyrelsesuddannelse for erfarne bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens rolle og bestyrelsesansvar

En bestyrelse er helt overordnet sat i verden for at løse to hovedopgaver: Den skal for det første føre tilsyn med selskabet på en række områder, og for det andet skal den varetage en ledelsesmæssig rolle. Tilsynsopgaverne omfatter blandt andet at udpege direktionen, føre tilsyn med denne, sikre et forsvarligt kapitalberedskab, varetage risikostyringen samt sikre compliance. Ledelsesopgaverne relaterer sig til at beslutte og godkende strategien, deltage i væsentlige eller usædvanlige beslutninger samt at indstille beslutningsrelaterede opgaver til generalforsamlingen.

– Det er imidlertid vigtigt at være skarp på, at bestyrelsen ikke har det daglige ledelsesansvar for virksomheden. Bestyrelsen skal sikre, at der er en direktion eller topledergruppe, der varetager denne funktion. Dog skal bestyrelsen udstikke de overordnede strategiske rammer, der skaber hele grundlaget for direktionens arbejde, siger direktøren i Scandinavian Executive Institute.

Bestyrelsesuddannelse for erfarne bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesuddannelse øger succesraten

Fakta er, at mange dygtige bestyrelsesmedlemmer kommer fra en rolle, hvor de har haft et selvstændigt ledelsesansvar, for eksempel som administrerende direktør eller fra en ledende rolle i en virksomhed eller organisation.

– Det betyder, alt andet lige, at de har let ved at relatere sig til de udfordringer, som bestyrelsen skal hjælpe direktionen med at løse. På den anden side er udfordringen imidlertid, at de i den nye rolle som bestyrelsesmedlem ikke længere skal være den eksekverende. Det er direktionens opgave. De skal nu spille en anden rolle, og samspillet i dygtige bestyrelsesgrupper er derfor markant anderledes end samspillet i dygtige direktioner, siger han.

Rigtig mange bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformænd kan få et stort udbytte ud af at deltage på en uddannelse eller et kursus i bestyrelsesarbejde. Netop for at sikre, at man er i besiddelse af de rigtige kompetencer med henblik på at udføre et godt bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsesuddannelse – Executive Board Programme INSEAD

– Gode bestyrelsesuddannelser giver både indsigt i de formelle krav, men også i hvordan bestyrelsen etablerer rammerne for at tage gode, gennemtænkte og langtidsholdbare beslutninger, som direktionen kan eksekvere ud fra. Bestyrelsesmedlemmer har ofte et begrænset tidsforbrug til rådighed i forhold til en specifik virksomhed sammenlignet med direktionen, og ofte er der mange potentielle sager man kan bruge tiden på. Netop det at udføre et bestyrelsesarbejde af værdiskabende karakter – som rækker langt ud over blot at varetage de lovmæssige krav – er noget af det, et ambitiøst bestyrelsesprogram kan give brugbare anvisninger på, siger Steen Buchreitz Jensen.

Ny og opdateret bog om bestyrelsesarbejde

I samarbejde med INSEAD og professor Stanislav Shekshnia har Scandinavian Executive Institute netop været involveret i udgivelsen af den anden udgave af bogen ”Leading a Board – Charis’ Practices Across Europe”.

Mange af de udfordringer, som bestyrelsesformænd møder på deres vej, er relateret til interpersonelle forhold og relationer mellem mennesker. Det kan for eksempel handle om forholdet mellem bestyrelsesformanden og hhv. ejer, den daglige ledelse eller et vanskeligt bestyrelsesmedlem. Den nye udgave inkluderer desuden en lang række aspekter med henblik på den indvirkning, som COVID-19 har haft på bestyrelsesarbejdet de seneste mange måneder.

– Bogen giver ikke en konkret ”formel” for eller en ”anbefaling” af, hvordan man skal udføre ”korrekt bestyrelsesarbejde”, men illustrerer i højere grad, at succesfuldt bestyrelsesarbejde afhænger meget af, at man vælger de indsatser, som er rigtige i den konkrete sammenhæng. Den fungerer godt som et praktisk opslagsværk, hvis man ønsker at få mere viden og er interesseret i at blive inspireret til, hvordan man udfører et godt bestyrelsesarbejde. Leading a Board griber både fat i mikrokonteksten, som handler om det der foregår inde i bestyrelsen – og makrokonteksten, det som foregår på landeniveau, fx i forhold til lovgivning og kultur, siger Steen Buchreitz Jensen.

Den nye udgave giver et endnu mere omfattende indblik i bestyrelsesarbejde i Europa, idet den nu omfatter hele 14 europæiske lande. I den første udgave var der blot otte lande inkluderet i lande-undersøgelserne, men nu er også Norge, Finland, Sverige, Frankrig, Spanien og Ukraine en del af forskningsarbejdet.

Læs mere om bogen: Et unikt indblik i bestyrelsens arbejde